Ośrodek w Zboiskach już od trzech lat oferuje dodatkowe wsparcie dla seniorów w postaci Domu Dziennego Pobytu, działających od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. Dom powołano z myślą o podtrzymywaniu kondycji psychicznej i zwalczaniu osamotnienia osób starszych na naszym terenie.

Dzienny Dom zapewnia:
– podtrzymywanie aktywności społecznej;
– utrzymanie dobrej kondycji i sprawności ruchowej (np. zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia oddechowe);
– utrzymywanie i rozwijanie sprawności intelektualnej (np. gry świetlicowe, ćwiczenia pamięci);
– usamodzielnienie i pobudzenie zaradności;
– rozwijanie różnych zainteresowań (różne terapie zajęciowe, np. warsztaty manualne, muzyczne, teatralne);
– organizację wolnego czasu (np. wspólne wycieczki, wyjścia do kina i teatru);
– oparcie społeczne: zaspokojenie potrzeby kontaktu i przynależności (w tym integracja ze środowiskiem lokalnym);
– posiłek (ich liczba zależy od poszczególnych Domów).

Jak otrzymać miejsce w DDP?
1. Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej i wyraź swą chęć uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Dom.
2. Przedstaw zaświadczenie lekarskie o stanie swojego zdrowia oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.
3. Czekaj na wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w twoim miejscu zamieszkania – ma na celu zbadanie twojej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej.
4. Czekaj na decyzję Dyrektora Ośrodka.

Z usług Domu w pierwszej kolejności mogą korzystać:
– emeryci lub renciści w wieku emerytalnym (powyżej 60. roku życia);
– osoby samotne lub osamotnione w rodzinie;
– osoby z niepełnosprawnością;
– osoby o niskich dochodach;
– osoby żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych lub rodzinnych.

Koszt:
Odpłatność za uczestnictwo w Dziennym Domu jest obliczana w zależności od wysokości dochodów danej osoby (renty, emerytury) – wynosi od 100% do całkowitego zwolnienia z odpłatności.

Kolejny nabór do naszego DDP odbędzie się w styczniu i lutym 2021. Szczegółowych informacji udziela ks. Tomasz Stec, dyr. Ośrodka, tel. 783827287